Bayilik burada'ya Hoşgeldiniz, Üye Girişi | Ücretsiz Üyelik
BayilikBurada

Beyaz Eşya Yetkili Bayi Sözleşmesi

Beyaz Eşya Yetkili Bayi Sözleşmesi

…………………….BEYAZ EŞYA GIDA TEKSTİL İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MADDE 1-KURULUŞ :Aşağıda ad, soyadı, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.
2-
MADDE 2-ŞİRKETİN ÜNVANI : ………………BEYAZ EŞYA GIDA TEKSTİL İNŞAAT TÜRİZM İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ‘dir.

MADDE 3-AMAÇ VE KONU :
Şirket aşağıda yazılı amaç ve konularda faaliyet göstermek için kurulmuştur.

A)- Her türlü elektrik ve elektronik ev aletleri; buzdolabı, bulaşık, çamaşır makineleri, triko ve nakış makineleri, teyp, radyo, televizyon, müzik seti, mutfak robotları, saç kurutma makinesi alım satım, tamiri, bakımı, bunlarla ilgili yedek parça aksamlarının ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende alım satımı. Bu cihazların teknik servis bayiliklerini almak ve işletmek.

B)- Kozmetik güzellik müstahzarları, vücut ve cilt koruyucu malzeme, kolonya ve şampuan benzerlerinin imal ve ticareti, ithalat ve ihracatı ile mümessilliğini yapmak.
C)- Her türlü gıda maddesi imalat ithalat ve ihracatı ile pazarlaması ve mümessilliğini yapmak.
D)-Her türlü inşaat ve inşaat taahhüdü ile uğraşabilir. Arsa ve arazi satın alabilir. Bunların parsel ifrazını yapıp satabilir. Bu arsa ve arazi üzerine her türlü inşaat yapıp satabilir. Kat karşılığı arsa alıp kat mülkiyeti yaptırıp inşaat yapıp satabilir.
E)-Turistik oteller moteller, kompleksleri tatil köyleri tesis inşa ermek, satın almak kiralamak veya kiraya vermek. Turistik işlemleri ile ilgili şahsi haklar kabul ve tesis etmek. Turizm işletmeciliği yapmak, iç ve dış turistik seyahat, nakliye işletmeciliği acenteliği, rehberliği işleri yapmak.
F)- Her türlü tekstil ürünleri imalat pazarlama ithalat ve ihracat yapmak.
Amaç ve konularla ilgili olarak;
1)-Gıda sanayi ve malzeme çeşitleri ile gıda maddeleri besi ve besi çiftlikleri, hububat, bakliyat, yaş meyve ve sebze ile tarım ürünleri, hayvansal gıdalar, süt ve süt ürünleri, tatlı tuzlu su ürünleri, yan sanayi malzeme ve tesisleri, tarım alet makinalarının üretimi ithalatı, ihracatı tanıtımı distribütörlüğünü alım ve satımını yapmak..
2)-.Sanayi yolu ile dondurulmuş, kurutulmuş, su haline getirilmiş veya öğütülmüş çeşitli meyve ve sebzeleri, nebati yağları, et, balık ve kabuklu hayvanları, un, nişasta, pastacılık mamüllerini, meyve konsantresi sıcak soğuk ürünleri, meşrubat, sirkeleri, şeker ve şeker mamülleri ile kakao ve müstahzellerinin imal ve ticareti ile ithalat ve ihracatını yapabilir.  Patiseri ürünleri imalat ve satışı yapabilir.
3)-.Konusu ile ilgili makinalarının, alet ve parçaların cihazlarını yurt içinde veya yurt dışında temin edebilir.
4)-Yurt içi ve yurt dışında resmi özel inşaat, inşaat-taahhüt kat karşılığı işlerini yapabilir, ihalelere katılabilir, kazandığı ihaleleri başkalarına devredebilir, taahhütlerede bulunabilir, teminatlar yatırabilir gerektiğinde bu teminatları çekebilir.
5)-Beton, çelik, kağır, prefabrik, inşaat taahhüt ve projelendirme işlerini yapmak, işyerleri fabrikalar, komple turistik tesisler, oteller, moteller, park ve bahçeler yapmak, barajlar, limanlar, kanallar, sulama tesisleri, temiz ve pis su şebekeleri, kanalizasyon tesisleri, tasfiye tesisleri, içme suyu tesisleri yapma, karayolları, köprüler, sanat yapıları, demir yolları, tüneller, iskeleler yapmak, kiraya vermek veya kiralamak.

6)-Şirket amacını gerçekleştirmek karşılamak veya kaynaklarını değerlendirmek üzere bilcümle menkul ve gayrimenkulleri tapusuz, tapulu, ipotekli, ipoteksiz, hacizli, hacizsiz olarak satınalabilir, inşa edebilir, kiralayabilir, satabilir. Gayrimenkuller üzerinde kat irtifakı, kat mülkiyeti, cins tashihi, tevhit, ifraz, tescil işlemlerinin yapabilir. Şirket lehine ve aleyhine gayrimenkul ipotekleri kabul ve fekzedebilir. Şirket faaliyeti için arsaları alıp bunları parsellere bölüp satabilir, komisyonculuğunu yapabilir. Bu arasalar üzerinde bina inşa edebilir, inşa edilen bina üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir.
7)-Un, bulgur, ekmek, bisküvi, makarna ve tüm mamüllerini üretmek ve üretim için gerekli ham ve yardımcı maddelerin alım satımıyla uğraşmak, fabrikalar, fırınlar(ekmek fırınları) tesisler kurmak, işletmek kiraya vermek kiralamak ve dağıtımını yapmak bayilik almak ve bayilikler vermek.
8)-Likit, toz ve sıvı deterjan, kozmetik güzellik müstahzarları, vücut ve cilt koruyucu malzeme, kolonya ve şampuan benzerlerinin imal ve ticareti, ithalat ve ihracatı ile mümessilliğini yapmak.
9)-Sınai ve tıbbi amaçlı organik ve inorganik kimyasal maddelerle tıpta, ziraatta kullanılan ve hayvancılıkta kullanılan ilaçlar ve aşıların yapıştırıcıların, yağların, temizlik müstahzarlarının ve gıda sanayinde kullanılan mayaların ve maya niteliğindeki maddelerin imalatını dahil ticaretini ve ithalat ve ihracatını yapar.
10)-Maksat ve konu ile ilgili konularda sanayi tesisleri kurmak, kiralamak, imalat yapmak, yapılmakta olan işlere ortaklık etmek veya tamamen devralmak
11)-Şirket ilgili mercilerden izin almak şartı ile serbest bölgelerde faaliyette bulunabilir.
12)-Şirket iktisap amaç ve konusunun gerektirdiği ticari ve sınai ve sair muamelatı intaç edebilir. Bu cümleden üzere ve özellikle patent ihtira beratı marka know-how bu gibi hakları iktisap edebilir. Bu hakları kendi adına tescil ettirebilir. Bu nevi hakları icabında devir edebilir.
13)-Şirket amaç ve konusunun gereği imali ve temini ettiği bilcümle mamülleri toptan, perakende sabit ve gezici olarak satabilir. Bunların alış ve satışını temin için yurt içinde ve yurt dışında gerekli gördüğü komisyonculuk ve distribütörlük, bayilik sözleşmelerini akit edebilir. İmal ve temin ettiği bilcümle mamülleri yurt dışına ihraç edebilir. ihracata ilişkin bilcümle muameleyi yapabilir, sözleşmeler akit edebilir.
14)-Şirket amaç ve konusunun icap ettirdiği ve bunların tahakkuku için gerekli görülen her türlü malları mevzuat dahilinde ithal edebilir.
15)-Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği yapacağı işlere ilişkin ikinci ve üçüncü şahıslara ipotek, banka teminat mektubu ve bunun gibi teminatları verebilir ve şirketin yapacağı konularına binaen distribütörlük, bayilik ve temsilcilikler verebilir, verdiği bu işlerle ilgili ikinci ve üçüncü şahıslardan yapacağı işin riziko durumuna göre şirket lehine ipotek, banka teminat mektubu ve bunun gibi teminatları alabilir.
16)-Yabancı şirketlerle ve sermayedarlarla işbirliği  ortaklıklar kurmak, isim hakkı vermek, ruhsatname, ihtira beratı, lisans, imtiyaz alameti, farika gibi hakların iktisabı kullanılması, devredilmesi veya kiralanması.
17)-Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde şirket yararına her türlü rehin hakkı kurmak, tescil ettirmek şirketin amaç ve konusuyla ilgili olarak başkalarına ait taşınır ve taşınmaz malları üzerinde aynı haklar kurmak ve bunları tescil ve şerh ettirmek.
18)-Yurt içi ve yurt dışında uzun, orta ve kısa vadeli krediler teminat mektupları almak ve bunları şirket lehine ipoteğe vermek ve ipoteğe almak.
19)-Yukarıda zikredilen tüm konularla ilgili olarak gerekli muameleleri her kurum ve kuruluşta incelemek ve takip etmek.
20)-Konusu ile ilgili devlet tarafından çıkartılan teşvik primi ve kredilerden faydalanmak, takip etmek, almak ve devretmek.

21)-Şirket konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında şubeler açabilir.
Yukarıda gösterilen konulardan başka işlere girmek istediği takdirde Ticaret Sicilinin iznine ve ortaklar kurulunun onayına sunulur ve Türk Ticaret kanununun hükümlerine göre işleme tabi tutulur.

MADDE 4-ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :
Şirketin merkezi…………..’ dır. Adres………………………………………..’ dır. Adres değişikliğinde ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir. Ticaret Sicil Memurluğuna bildirilir.
Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş ise bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır.

MADDE 5-ŞİRKETİN SÜRESİ:
Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere ….. yıldır. Ortaklar kurulu kararıyla bu süre kısaltılabilir.

MADDE 6-ŞİRKETİN SERMAYESİ:
Şirketin sermayesi ……………..-YTL’ dir.Sermaye her biri………..-YTL kıymetinde ………..hisseye ayrılmıştır. Bunun;

…… Hisseye karşılık …………….-YTL’ si
…….Hisseye karşılık …………….-YTL’ si

tarafından muvazaadan ayrı olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Sermayenin ¼’ ü şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde, kalan miktarı ise ortaklar kurulunun alacağı karara göre ödenecektir.
Bu konudaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

MADDE 7-İLANLAR:
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.madde hükümleri saklı kalmak suretiyle şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile yedi gün evvel yapılır.

MADDE 8-ŞİRKETİN YÖNETİMİ TEMSİL VE İLZAM:

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.
Şirketi müdürler temsil ederler, şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. İlk 10 yıl için şirket müdürlüğüne şirket ortaklarından ………………………….. seçilmişlerdir. Şirket müdürleri …………………………….. şirketi her hususta temsil ve ilzama müştereken yetkilidirler.

MADDE 10-HESAP DÖNEMİ:
Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin suretle kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.
MADDE 11-KARIN DAĞITILMASI:
Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkartılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan kar hissedarların vereceği karara göre ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri nispetinde dağıtılır. Veya fevkalade yedek akçe kısmını pay sahiplerine dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara, müstahdemlere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket esas sermayesinin en az %51’ ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

MADDE 12-YEDEK AKÇE:
İhtiyat akçesi, şirket sermayesinin %20’ sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari ve ihtiyat akçeleriyle kanun ve sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken meblağ, safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara dağıtılmaz.

MADDE 13-KANUNİ HÜKÜMLER:
Bu sözleşmede anılan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun hükümleri uygulanır.

29/02/2012

Etiketler: bayilik, bayilik sözleşmesi, beyaz eşya, beyaz eşya bayilik sözleşmesi, yetkili bayilik sözleşmesi, beyaz eşya yetkili bayilik sözleşmesi

Bayilik, bayilik veren şirketler, procolor,
 

 


Şirket Künyesi

Bayilik Verenler Bayilik Alanlar Reklam Genel
Bize Ulaşın Niçin Bayilikburada ? Niçin Bayilikburada ? Kimler Reklam Verebilir ? Gizlilik Sözleşmesi
Hakkımızda Nasıl Bayilik Verebilirim Nasıl Bayilik Alabilirim Nasıl Reklam Verebilirim  
Basında Biz Bayilik Verenler için Üyelik Bayilik Alanlar için Ücretsiz Üyelik    
    Bayilik Alanlar için Üyelik Avantajları    

 

  Copyright© 2011 Bayilikburada.com Bizi Facebookdan Takip EdinBizi Twitterdan Takip EdinBayilikburada Friend Feed Bayilikburada'yı RSS'ine Ekle  

Kavramlar : Bayilik , Bayilik Veren Firmalar , Bayilik Veren Şirketler , Bayilik Alan Firmalar , Bayilik Alan ŞirketlerBayi Sözleşmesi , Franchise , Franchise Veren Firmalar , Franchise Veren Şirketler , Franchising , Girişimci , Marka , İş Kurmak , Yeni İş Fikri , İş Fırsatları , Bayilik Endeksi , Tedarikçi , KOBİ , KOSGEB , E-Ticaret